Umate

16 tekstów – auto­rem jest Uma­te.

Nie trze­ba być wyjątko­wym, żeby być kochanym. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 29 marca 2014, 03:49

Nie w oczach bliźniego szu­kaj siebie - ale w sercu. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 24 lipca 2013, 04:21

W miłości spełniamy się najpełniej. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 23 czerwca 2013, 00:56

Tworzy­my siebie na pot­rzebę sytuacji. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 14 marca 2013, 04:53

Szcze­ry uśmiech ser­ca, zaw­sze znaj­dzie adresata. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 19 grudnia 2012, 02:33

Jeśli są ta­cy, którzy w ciebie wierzą - możesz wszystko. 

myśl
zebrała 144 fiszki • 26 listopada 2012, 03:38

Możesz zam­knąć cały świat w ra­mionach,
ale gdy nie bi­je w nim to je­dyne ser­ce, nic to nie znaczy. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 23 października 2012, 04:25

Ukocha­ne dłonie połóż na swym ser­cu - świat będzie piękniejszy. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 10 października 2012, 00:43

Jeśli są ser­ca nie­czułe - wiedz, że przez samotność. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 7 października 2012, 02:19

W dob­rym ser­cu zaw­sze znaj­dziesz miej­sce dla siebie. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 4 października 2012, 02:53

Umate

Zeszyty
  • Dobre myśli – Od­ro­bina dob­ra, oka­zana dru­giemu człowieko­wi, lep­sza jest niż cała miłość do ludzkości. Richard Deh­mel

  • Mądre myśli – Człowiek współczes­ny szu­ka przy­jem­ności bez szczęścia, szczęścia bez za­dowo­lenia, za­dowo­lenia bez mądrości. Ma­ria Gros­sek-Ko­ryc­ka

  • Miłosne myśli – Nic, nap­rawdę nic nie jest war­te życia oprócz miłości. Diet­rich Bonhoef­fer

  • Wiersze – Tyl­ko tam gdzie jest roz­myśla­nie, może być zro­zumienie. Tyl­ko tam gdzie jest zro­zumienie- jest miłość. Hans Mar­go­lius

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Umate

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność